GDPR - Integritetspolicy

Syfte

Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att våra kunders personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Omfattning

Denna integritetspolicy beskriver hur Caravan-Trailer, Engstrand & Co. Aktiebolag behandlar och använder alla personuppgifter från kunder. Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder vår webbplats samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster. Policyn gäller samtliga anställda inom Caravan-Trailer, Engstrand & Co. Aktiebolag och omfattar all personuppgiftshantering.

Samtycke

Genom att kunden lämnar sina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner kunden och samtycker till att vi behandlar dennes personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla kundens personuppgifter för de särskilda syften som kunden samtyckt till.

Avtal

Köper kunden produkter och/eller tjänster från oss behandlas kundens personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att vi som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Vi kan komma att behandla kundens personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall vi ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till specifik kund. Kunden kan när som helst avregistrera sig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på denna webbplats och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter. Vi samlar dessutom icke-personlig information vid besök på denna webbplats med hjälp av cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Våra kunders personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i våra CRM/affärssystem. Personuppgifter i form av mejladresser bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Vi bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till våra produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Vi sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis vid garantiregistrering av fordon. För att möjliggöra analys av användning av denna webbplats lämnas personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Vi säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Våra anställda är skyldiga att följa företagets regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Caravan-Trailer, Engstrand & Co. Aktiebolag som personuppgiftsbiträde

Det kan uppstå tillfällen där vi inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar vi personuppgifter enligt de instruktioner vi fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men vi kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

Kundens rättigheter

Kunden kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om denne samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. En avgift kan tas ut ifall begäran är återkommande, ogrundad eller orimlig (enligt GDPR-lagstiftningen).

Kunden som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dennes personuppgifter. Kunden har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att denne motsätter sig fortsatt behandling av sina personuppgifter, undantaget den typ av uppgifter som vi är ålagda att spara enligt exempelvis bokföringslagstiftning.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att revidera denna Integritetspolicy från en tid till en annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Säkerhetsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempelvis:

 • Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning
 • Finansiell förlust
 • Brott mot sekretess eller tystnadsplikt

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har:

 • Blivit förstörda
 • Gått förlorade på annat sätt
 • Kommit i orätta händer

Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter. Skulle en säkerhetsincident inträffa, t.ex. genom dataintrång ska alla berörda informeras, om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri, samt att vi har 72 timmar på att rapportera detta till Datainspektionen.

Följande ska genomföras vid personuppgiftsincident:

 • Upprätta en handlingsplan för de fall en personuppgiftsincident inträffar
 • Dokumentera alla personuppgiftsincidenter, även dem som inte måste anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (gamla Datainspektionen)

Ansvar

Caravan-Trailer, Engstrand & Co. Aktiebolag med organisationsnummer 556117-6230 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Omtanke för kunden, medarbetarna och företaget