Hållbarhetsrapport

Vår affärsmodell

Caravan Trailer brinner för mobil fritid och vill vara kundernas enda partner för deras husbils- och husvagnsliv. Företaget säljer endast nya husbilar och husvagnar av kvalitativa varumärken från Europas ledande varumärken. Vidare tillhandahåller företaget också försäljning av begagnade husbilar, husvagnar, personbilar samt tillbehör, reservdelar och service inom samma område. Betydande investeringar inom service och eftermarknad har också gjorts för att kunna erbjuda kunderna den mest kompletta och framstående eftermarknaden i Sverige.

Miljö- och kvalitetspolicy

HYMER Center lever och verkar tillsammans efter mottot att ha en Omtanke om våra kunder, våra medarbetare och företaget. Ordning och reda är viktiga ledord i vår vardag och vi strävar i alla sammanhang efter att hålla en hög nivå på allt vi gör.

Vår miljö- och kvalitetspolicy uttrycker våra grundläggande värderingar och utgör basen för vårt miljö- och kvalitetsledningssystem. Denna policy skall utgöra ett ramverk för att sätta mål.

HYMER Center brinner för mobil fritid och vill vara kundernas enda partner för deras husbils- och husvagnsliv. Företaget säljer endast nya husbilar och husvagnar av kvalitativa varumärken från Europas ledande varumärken. Vidare tillhandahåller företaget också försäljning av begagnade husbilar, husvagnar, personbilar samt tillbehör, reservdelar och service inom samma område. Betydande investeringar inom service och eftermarknad har också gjorts för att kunna erbjuda kunderna den mest kompletta och framstående eftermarknaden i Sverige.

HYMER Center ska aktivt värna om vår inre och yttre miljö. Vi vill på detta sätt bidra till att påverka miljön så lite negativt som möjligt. Vi ser det som självklart att följa de regelverk och de bindande krav som vi omfattas av vilket innebär att vi kontinuerligt ska se över och uppdatera oss inom de olika verksamhetsområden som vi verkar i med hänsyn till miljön. Handel med begagnade husbilar innebär en optimerad livscykel där fordonet tas i bruk under en längre tid och dess fulla potential utnyttjas. Fordon som säljs av Hymer Center uppfyller gällande trafiksäkerhets- och miljökrav och skadade fordon repareras på ett korrekt och miljöeffektivt sätt. I möjligaste mån repareras material så som plaster, väggelement, etc. för att minska miljösvinnet.

  • Vi ska arbeta för ständiga förbättringar genom aktivt formulerade mål baserade på kontinuerlig processkartläggning och analys av våra verksamheter för att uppnå en bättre miljö- och kvalitetsprestanda.
  • Vi ska uppfylla de tillämpliga krav som våra kunder och övriga intressenter ställer på oss gällande leverans, kvalitetsnivå och miljö.
  • Vi ska i alla avseenden ha ett riskbaserat arbetssätt och arbeta förebyggande för att undvika brister.
  • Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
  • Vi arbetar tillsammans med våra marknadsledande husbilsfabrikanter för att hela tiden förbättra fordonen avseende miljö- och kvalitetsaspekter.
  • Våra anläggningar ska vara resurssnåla och underlätta vårt arbete med såväl kvalitets- som miljöarbete.
"Våra medarbetare är vår viktigaste konkurrensfördel"

Medarbetare och sociala förhållanden

Våra medarbetare är vår viktigaste konkurrensfördel och Caravan Trailer arbetar ständigt med att erbjuda branschens bästa arbetsplats. Vi bedömmer att arbetsrelaterade skador inom vår bransch utgör störst risk för våra medarbetare. Att minska stress och göra rätt från början genomsyrar hela vår verksamhet. Vi är starkt övertygande om att ordning och reda samt rent och snyggt ger högre kvalité, mindre stress och välbefinnande för både kunder och medarbetare. Vi uppmuntrar samtliga medarbetare att hjälpa till i arbetet att minska stressen då stress och oreda är en stor riskfaktor för arbetsrelaterade skador. Vi har årligen konferenser där samtliga anläggningar träffas och delar med sig av egna idéer till en bättre arbetsplats.

Farliga maskiner och verktyg får inte användas av medarbetare utan genomgång och utbildning. Säkra arbetssätt med minskade lyft- och höjdarbete lovordas alltid och medarbetare uppmanas att alltid rådfråga chef vid minsta osäkerhet kring tillvägagångssätt.

Vi strävar att alltid rekrytera så att rätt person hamnar på rätt plats och våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Medarbetarna uppmuntras att lära sig nya saker varje dag, då en lärande människa är en levande människa; det ökar välbefinnande, självförtroende och höjer livskvalitén. Detta leder i sin tur till tryggare medarbetare och lägre personalomsättning. Därför erbjuds lokala utbildningar, onlineutbildningar samt fabriksutbildningar till vår personal för att öka kunskapsnivåerna.

Mänskliga rättigheter

Caravan Trailer har nolltolerans för diskriminerande särbehandling. Alla människors lika värde är lika självklart för oss som att andas. Risken för negativ påverkan av mänskliga rättigheter inom Caravan Trailers verksamhet beräknas som små. Trots det kontrolleras i möjligaste mån leverantörer gällande mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Vi värdesätter alltid långsiktiga samarbeten över kortsiktiga vinningar.

Caravan Trailer bedriver också biståndsarbete inom Caravan Trailer Foundation. I över 20 år har vi haft långsiktiga projekt runt om i världen där människor fått ekonomisk hjälp att klara vardagen. Några exempel på dessa projekt är stöd till utsatta familjer i Vitryssland, barnby för gatubarn på Filipinerna samt bidrag till skola och utbildning i Nairobi.

20 årigt biståndsarbete inom Caravan Trailer Foundation

Motverkan av korruption

Caravan Trailer har en nolltolerans mot korruption och samtliga svenska lagar samt huvudleverantörers riktlinjer följs. Säkra system för kontroll av inköp finns och dubbelkontrolleras för att minska risken för illasinnade medarbetare. Medarbetarna har heller inte tillåtelse att sättas sig själva i beroendeställning till leverantörer så att de kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Svårigheter kring att kontrollera kontanters ursprung bedöms som störst risk inom detta ämne. I ett led att motverka penningtvätt uppmanar vi alla kunder att välja kontantfria betalningsmedel. Vi erbjuder kostnadseffektiva avbetalningslösningar via renommerade samarbetspartners till våra kunder. I ett pilotprojekt är vår anläggning i Göteborg kontantfri och fler försäljningsanläggningar följer efter denna rutin inom de närmaste åren.


Omtanke för kunden, medarbetarna och företaget